Fysiotherapeuten aan de slag met PREM

Maar liefst 54 fysiotherapiepraktijken zijn afgelopen maand aan de slag gegaan met de pilot validatiemeting voor de PREM-vragenlijst voor hun patiënten. Deze pilot, uitgevoerd door Nivel in opdracht van Stichting Miletus, is een belangrijke stap in het kader van de tripartite ontwikkeling van de PREM (Patient Reported Experience Measure) Fysiotherapie. Uiteindelijk doel is een betrouwbare en valide beknopte vragenlijst ten behoeve van kwaliteitsverbetering en zorginkoop, van circa 10-15 vragen voor fysiotherapiepatiënten over wat er goed gaat, wat beter kan en waarin fysiotherapeuten en -praktijken verschillen. De ontwikkeling van deze PREM Fysiotherapie wordt breed gedragen door patiënten, fysiotherapeuten en zorgverzekeraars. Onder leiding van Stichting Miletus werken KNGF, NPCF en Zorgverzekeraars nauw samen en geven sturing in de begeleidingscommissie aan deze ontwikkeling. Daarnaast denkt een klankbordgroep, waarin netwerken van fysiotherapiepraktijken waaronder o.a. Keurmerk Fysio, maar ook individuele fysiotherapiepraktijken zijn vertegenwoordigd,  actief mee in deze ontwikkeling.

Lees meer

Jaaroverzicht Stichting Miletus 2015

Stichting Miletus heeft haar jaaroverzicht 2015 gepubliceerd. Daarin kunt u lezen dat 2015 het jaar van ‘Meer zorg in beeld’ was. En natuurlijk heeft Stichting Miletus ook in 2015 weer veel gedaan en bereikt.

In het jaarverslag leest u op hoofdlijnen wat het nieuwe beleid van Stichting Miletus is en welke projecten en initiatieven ze heeft ondernomen en ondersteund om deze nieuwe ambitie met betrekking tot kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn te bereiken.

Wilt u meer lezen over het nieuwe beleid of over de projecten en initiatieven van Stichting Miletus in 2015? Download dan hier het jaaroverzicht.

Neem voor meer informatie over de activiteiten van Stichting Miletus op het gebied van klantervaringen in zorg en welzijn contact op met info@stichtingmiletus.nl.

Miletus nieuwsbrief 4, mei 2016

VOORWOORD

Governance

We nemen met elkaar steeds meer stappen op het gebied van kwaliteitsinformatie en transparantie in de zorg. Partijen maken verdere afspraken en delen steeds meer informatie. Daarmee wordt de vraag hoe we die afspraken het beste met elkaar maken actueel. Oftewel de zogenaamde ‘Governance’. Alsmede de vraag hoe we tot een zo optimaal mogelijke set van kwaliteitsinformatie komen voor alle partijen, zonder dat het veld aan registratielast ten onder gaat. In dit verband is de verdere integratie van de activiteiten voor patiëntervaringen van Stichting Miletus in het kwaliteitsprogramma van Zorgverzekeraars Nederland, een logische stap naar meer afstemming en meer lijn in deze ‘Governance’. In het kader van deze beweging voeren de stuurgroepleden van het kwaliteitsprogramma binnenkort bestuurlijk overleg met stakeholders om verder van gedachten te wisselen over de toekomst van het delen van de patiëntervaringen in de ziekenhuissector.

Meer weten over alle activiteiten van Stichting Miletus? Download hier ons zojuist verschenen jaarverslag over 2015.

Klik hier om de volledige Miletus nieuwsbrief 4 te lezen.

Variant op aandoening specifieke PREM-lijst

Op onze website Patientervaringsmetingen.nl staat sinds kort een variant op de aandoening specifieke PREM-vragenlijst voor ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (ZBC’s). Het betreft een kleine tekstuele aanpassing die vraag 1 daarmee geschikter maakt voor de meting bij ZBC’s:

o   Cataract: “Heeft u in de afgelopen 12 maanden een staaroperatie ondergaan in [NAAM ZBC]?”

o   Heup/Knie: “Heeft u in de afgelopen 12 maanden een vervangende heupoperatie/ knieoperatie ondergaan in [NAAM ZBC]?”

o   Rughernia: “Heeft u in de afgelopen 12 maanden zorg (onderzoeken en/of behandelingen) ontvangen voor rughernia in [NAAM ZBC]?”

U vindt deze PREM-vragenlijsten hier. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Carolien Nauta, c.nauta@stichtingmiletus.nl.

Workshop “Hoe gebruik je een PROM in de praktijk”

Patiënt Reported Outcome Measures (PROMs) worden steeds vaker in de dagelijkse zorgpraktijk gebruikt om aspecten van kwaliteit van leven te meten. Ook worden deze PROMs in toenemende mate als indicator gebruikt om kwaliteit van zorg te meten.

Bent u bezig met het opzetten van een PROM-meting? Met het kiezen van de juiste PROMs (meestal vragenlijsten) en het invoeren ervan in de praktijk? Dan zijn de workshops die ISOQOL-NL samen met het NFU-expertisenetwerk PROs en PROMs, het Zorginstituut Nederland en het NPCF organiseert op vrijdag 24 juni in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht, zeker wat voor u. Aanmelden

Twee korte patiëntervaringsvragenlijsten eerste lijn beschikbaar

In opdracht van Stichting Miletus heeft het NIVEL met patiënten twee PREM-vragenlijsten over de zorg in de eerste lijn verbeterd. Dit onderzoek heeft geresulteerd in twee korte vragenlijsten: één over de reguliere, enkelvoudige zorg binnen de huisartsenpraktijk en gezondheidscentra (PREM Eerstelijnszorg) en één over ketenzorg in de eerste lijn bij een chronische aandoening (PREM Chronische zorg). De patiënten vonden de vragenlijsten makkelijk in te vullen en volledig. Problemen die werden genoemd hadden vooral te maken met onduidelijkheid van vragen en niet passende antwoordcategorieën. De vragen zijn hierop aangepast of verwijderd. De uiteindelijke vragen sluiten aan bij de beleving en bewoordingen van patiënten. Hierdoor zijn de vragenlijsten makkelijker in te vullen en zullen tot meer valide antwoorden leiden. De volgende stap is om de vragenlijsten kwantitatief uit te testen.

Lees verder

ZKN Voorlichtingsbijeenkomst

Patiëntervaringsmetingen: de generieke PREM

ZKN organiseert 9 juni, samen met Stichting Miletus, een voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe uniforme patiëntervaringsmeting: de generieke PREM vragenlijst. Miletus heeft deze korte, generieke patiëntervaringsvragenlijst laten ontwikkelen, welke nu in de praktijk wordt getest. ZKN, Stichting Miletus en verzekeraars promoten het gebruik van één uniforme, praktische manier om patiëntervaringen te meten en te kunnen vergelijken tussen klinieken en/of ziekenhuizen. Voorlopers meten reeds met de nieuwe PREM. Aanmelden

Validatie generieke PREM-vragenlijst Ziekenhuizen

Op dit moment hebben zich 19 ziekenhuizen aangemeld voor de generieke meting met de PREM-vragenlijst Ziekenhuizen, al dan niet in combinatie met de CQI. Dit betekent dat de PREM-lijst in ieder geval gevalideerd kan worden op psychometrische eigenschappen. Om de lijst volledig te valideren en een benchmark op te leveren zijn 20 deelnemers nodig. Idealiter nemen 30 ziekenhuizen aan deze meting deel. Stichting Miletus is daarvoor in gesprek met een aantal ziekenhuizen. De deadline voor het aanleveren van de uitkomsten nadert echter met rasse schreden. In een periodiek opgezet overleg met diverse vertegenwoordigers van de ziekenhuizen, waaronder NVZ, NFU, FMS, Santeon, ZKN, XL ziekenhuizen en de NPCF bereiden we het vervolg voor. Verder kijken we met deze partijen naar een alternatief om de lijst volledig te valideren, mocht het minimale aantal ziekenhuizen niet gehaald worden. We denken hierbij aan een tweede meting, vlak na de zomer. Voor meer informatie over de generieke meting met de PREM-vragenlijst Ziekenhuizen kunt u contact opnemen met Carolien Nauta via C.Nauta@stichtingmiletus.nl.

Miletus nieuws 3, april 2016

VOORWOORD

Afgelopen periode hebben we veel zorgaanbieders én zorgverleners gesproken o.a. in het kader van de Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda. Tijdens de Invitationals van de Federatie Medisch Specialisten hebben we kunnen vaststellen dat er veel enthousiasme is om gezamenlijk PREMs en PROMs metingen te ontwikkelen voor een aantal aandoeningen (Klik hier voor een videoverslag). Dit idee wordt door alle partijen omarmt, maar dan komt het echte werk. Welke vragenlijst moeten we selecteren? Waar moet de vragenlijst aan voldoen? Hoe gaan we zorgen dat er structureel gemeten wordt en waarvoor kunnen we de resultaten gebruiken? De oplossing wordt gezocht in het opstellen van een actieplan en het inrichten van een taskforce. Miletus weet uit ervaring dat er dan nog veel werk moet worden verzet. Het blijft lang de vraag wie een dergelijk project op zich kan nemen en wie de juiste kennis en middelen kunnen leveren. Ondanks al deze beren op de weg, zien we gelukkig veel volhouders. In deze nieuwsbrief een aantal mooie voorbeelden van initiatieven uit het veld.

Caroline van Weert

Directeur Stichting Miletus

Klik hier om de volledige Miletus nieuwsbrief 3 te lezen.

Ziekenhuizen: aanmelden pilot NBCA PROMs en PREMs

De Taskforce Outcome NBCA, waarin vertegenwoordigd DICA, MRDM, Stichting Miletus, ZN, Borstkankervereniging Nederland en zorgprofessionals uit verschillende ziekenhuizen, nodigt alle ziekenhuizen in Nederland uit om deel te nemen aan een pilotproject van 6 maanden. Deze start 1 mei 2016. Doel is om met meerdere ziekenhuizen gecontroleerd ervaringen met de implementatie van PROMs voor mammacare op te doen, kinderziekten van het systeem te identificeren en te verhelpen, en enthousiasme en draagvlak in het veld te creëren. Vervolgens zal Patientfeedback landelijk worden uitgerold in alle NBCA-deelnemende ziekenhuizen.

Borstkankervereniging Nederland (BVN) meet al een aantal jaren PREMs met de Consumer Quality Index (CQI). De Taskforce beoogt te komen tot een eenduidige gezamenlijke uitvraag van PROMs en PREMs in Nederland. De Taskforce Outcome heeft op basis van kwaliteitscriteria drie softwareleveranciers geselecteerd die momenteel voldoen aan de ambities: Mediquest, PatientInvolved en Qualizorg. Met de systemen van deze leveranciers is het mogelijk om geregistreerde PROMs te ontsluiten als spiegelinformatie in de spreekkamer én een registratie van PROMs te leveren die compatibel is met de bestaande NBCA-registratie voor het leveren van data voor landelijke benchmarking. Deze partijen zorgen ook voor opname van de PREM module mammacare 2016 in de Borstkankermonitor van BVN i.s.m. Mediquest.

Het pilotproject gaat 1 mei 2016 van start en wij verzoeken u uw eventuele deelname voor 22 april a.s. per e-mail kenbaar te maken via dica-servicedesk@mrdm.nl. Vervolgens krijgt u een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst in mei waar de Taskforce het pilotproject verder zal toelichten. Tevens bestaat er de mogelijkheid vragen te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen. Wij hopen dat u zich reeds voor de informatie bijeenkomst heeft aangemeld. Ook kunt u na de bijeenkomst in contact komen met de genoemde softwareleveranciers om meer informatie over het praktisch gebruik van de systemen te krijgen.

Doel PROMs

Het primaire doel van PROMs is de door patiënten ervaren kwaliteit van leven en de effecten van de medische behandelingen hierop inzichtelijk te maken, zowel voor henzelf als voor de betrokken zorgverleners. Door middel van directe terugkoppeling van deze gegevens aan de zorgverlener in de spreekkamer kan de individuele patiëntenzorg worden verbeterd. Het tweede doel is om de gegevens in de toekomst ook te gebruiken voor een nationale benchmark om de kwaliteit van borstkankerzorg in Nederland, in lijn met de doelstellingen van de reeds bestaande kwaliteitsregistraties, verder te verbeteren.

Software leveranciers

Om de directe koppeling van PROMs in de spreekkamer mogelijk te maken, is gespecialiseerde software nodig met specifieke eisen voor o.a. privacy certificering, flexibiliteit in versturen en verwerken van vragenlijsten, referenties, capaciteit en continuïteit, kennis van EPDs, helpdeskfunctie en kosten die de PROMs registratie met zich meebrengen. De Taskforce Outcome heeft op basis van dergelijke kwaliteitscriteria drie softwareleveranciers geselecteerd die voldoen aan deze criteria. Dit zijn PatientInvolved, Mediquest en Qualizorg. Met de systemen van deze leveranciers is het mogelijk om de geregistreerde PROMs te ontsluiten als spiegelinformatie in de spreekkamer en een registratie van PROMs te leveren die compatibel is met de bestaande NBCA-registratie voor het leveren van data voor landelijke benchmarking.

Indien uw ziekenhuis reeds met een andere softwareleverancier een overeenkomst heeft, is het mogelijk dit softwaresysteem te gebruiken voor de implementatie van PROMs voor de NBCA, mits het systeem aan dezelfde kwaliteitscriteria voldoet. U kunt deze criteria opvragen bij de DICA-servicedesk. Vanzelfsprekend zijn aan de overeenkomst met een softwareleverancier kosten verbonden.

Het is ook mogelijk te kiezen voor een registratie waarin de PROM-scores van uw patiënten alleen worden gebruikt voor de periodieke landelijke benchmark met andere ziekenhuizen. Dit is van toepassing wanneer uw ziekenhuis niet investeert in een geschikt softwaresysteem voor terugkoppeling van PROM-scores aan uw patiënten in de spreekkamer én automatische registratie in de NBCA. Dit alternatief voldoet daarmee echter niet aan de eerste doelstelling van de Taskforce en wordt derhalve niet geadviseerd.

Vragen/opmerkingen

Wij hopen op uw deelname aan het pilotproject om de implementatie van PROMs en PREMs voor de NBCA tot een succes te maken, zodat we samen de zorg voor de individuele borstkankerpatiënt verder kunnen verbeteren met informatie over de kwaliteit zoals die door de patiënten zelf wordt ervaren. Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze oproep dan kunt u contact opnemen met de DICA-servicedesk (dica-servicedesk@mrdm.nl).