Patiëntervaringen bij behandeling borstkanker in 2015

Nazorg verbeterd
De gemiddelde scores van de patiëntervaringsmeting onder patiënten met borstkanker zijn op 1 thema na, in 2015 allemaal verbeterd. De sterkste verbetering is te zien in de nazorg, onderdeel van de CQI Mammacare kwaadaardig deel 2. Dit thema heeft nog steeds het grootste verbeterpotentieel. Het heeft de volgende vragen: “Kreeg u bij de afronding van de behandeling(en) in dit ziekenhuis informatie over eventuele klachten of gezondheidsproblemen waarop u moest letten?, Kreeg u bij de afronding van de behandeling(en) informatie over mogelijkheden van zorg rondom uw gevoelens? En “Wist u bij wie u in dit ziekenhuis terecht kon met vragen of problemen na afronding van de behandeling(en)?”.

graphic-borstkanker

Verbeterpunten
De zorg rondom patiënten met borstkanker kan nog  verbeterd worden door de afstemming en samenwerking te verbeteren. D.w.z. de afstemming op afspraken met andere zorgverleners en samenwerking met de huisarts. Verder valt op dat net als vorig jaar de vraag of patiënten binnen een kwartier na de afgesproken tijd geholpen worden een relatief lage score heeft (minder dan 70%). Er is een lichte verbetering te zien ten opzichte van vorig jaar, maar het aantal patiënten dat nooit of soms antwoordt varieert van 0% tot 58%. Ook bij de bereidheid te praten over fouten of zaken die naar de mening van de patiënt niet goed zijn gegaan is de score relatief laag (0% tot 33% antwoordt nooit/soms). Gemiddeld genomen is de score ten opzichte van vorig jaar wel licht verbeterd.

Lees meer

Fysiotherapeuten aan de slag met PREM Fysio

Afgelopen jaar is door Miletus intensief samengewerkt met Patiëntenfederatie Nederland, KNGF, Keurmerk Fysiotherapie, een aantal individuele praktijken, patiënten, zorgverzekeraars en ZN, om de (door)ontwikkeling van de CQI-lijst Fysio naar een PREM-vragenlijst voor de fysiotherapie door het Nivel te realiseren. De PREM Fysiotherapie brengt de door de patiënt ervaren kwaliteit van zorg van fysiotherapie in de eerste lijn in kaart. Deze korte vragenlijst is bedoeld om informatie te verzamelen over het contact met de fysiotherapeut, behandelplan en praktijkkenmerken. Daarna gevolgd door een algemene beoordeling en achtergrondvragen ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Ruim 50 praktijken hebben aan het ontwikkeltraject en de validatie van deze PREM deelgenomen. Op basis van de uitkomsten van de pilot is tri partite een definitieve PREM Fysio vastgesteld. Het is de intentie van betrokken partijen om in januari 2017 met de PREM Fysiotherapie vragenlijst van start te gaan.

Meer informatie over de PREM Fysio: Wendy Verhoeven, email w.verhoeven@stichtingmiletus.nl of telefoon 030 6988320.

Ziektelastmeter COPD mooi gebruik van PROM in behandelkamer

Ziektelast van mensen met COPD staat centraal in de Zorgstandaard COPD. Om de integrale gezondheidstoestand van patiënten op een goede wijze in kaart te brengen en te komen tot een passende individuele behandeling, is de Ziektelastmeter COPD ontwikkeld en uitgebreid wetenschappelijk getest in een RCT studie. Een mooi voorbeeld van het gebruik van de PROM in de behandelkamer. Op 15 juli werden door de LAN (Long Alliantie Nederland) aan de zorgverzekeraars de resultaten van de Ziektelastmeter COPD en ziektelastindex studies gepresenteerd. De uitkomsten werden positief ontvangen:

  • De Ziektelastmeter COPD zorgt voor betere interactie tussen patiënt en zorgverleners en voor een hogere ervaren kwaliteit van zorg.
  • Voorts zorgt de Ziektelastmeter COPD voor een hogere kwaliteit van leven van mensen met COPD.
  • De ziektelastindex drukt de individuele ziektelast van mensen uit in één getal, dat op praktijkniveau kan worden gebruikt voor de duiding van de zorgzwaarte van de patiëntenpopulatie en van nut is voor de zorginkoop.

Op basis van deze positieve resultaten heeft de LAN ledenvergadering besloten dat het gebruik van de Ziektelastmeter COPD met volle kracht moet worden bevorderd. Hiertoe zijn de productspecificaties van de Ziektelastmeter COPD uitgewerkt en aangeboden aan leveranciers van informatiesystemen die door zorgverleners worden gebruikt, met het verzoek het instrument op te nemen in het informatiesysteem. Is de Ziektelastmeter COPD opgenomen in de Zorgstandaard COPD en wordt ingezet op communicatie naar en scholing van zorgverleners en patiënten.

De Ziektelastmeter COPD is ontwikkeld op initiatief van PICASSO voor COPD en onder auspiciën van de Long Alliantie Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit van Maastricht en de Erasmus Universiteit. Het project is uitgevoerd dankzij financiële bijdragen van onder meer het Zilveren Kruis Fonds, het CZ Fonds en de Stichting Steunfonds Long Alliantie Nederland.

Veel belangstelling pilot NBCA PROMs en PREMs

Meer dan dertig ziekenhuizen hebben zich inmiddels vrijwillig aangemeld voor deelname aan de pilot NBCA PROMs en PREMs. NBCA-deelnemende ziekenhuizen kunnen zich nog steeds voor deze ervaringsmeting aanmelden bij de DICA servicedesk. De eerste resultaten van deze pilot worden begin 2017 verwacht.

Meetbureaus

Naast Mediquest, PatientInvolved en Qualizorg is ook Vital Health een softwareleverancier die voldoet aan de kwaliteitscriteria en ambities van de Taskforce NBCA. Met de systemen van deze leveranciers is het mogelijk om geregistreerde PROMs te ontsluiten als spiegelinformatie in de spreekkamer én een registratie van PROMs te leveren die compatibel is met de bestaande NBCA-registratie voor het leveren van data voor landelijke benchmarking. Deze partijen zorgen ook voor opname van de PREM-module mammacare 2016 in de Borstkankermonitor van BVN i.s.m. Mediquest.

Neem voormeer informatie over deze meting contact op met Barbara Vriens via b.vriens@stichtingmiletus.nl of de DICA servicedesk viadica-servicedesk@mrdm.nl.

 

Pilot PREM Ervaring Hooroplossing van start

In augustus is de pilotmeting voor de PREM Ervaring Hooroplossing gestart. Deze compleet nieuwe ervaringsmeting, ter vervanging van de CQi, is gericht op het verder verbeteren van de kwaliteit van de hoorzorg. Naast de vragenlijst is ook het meetproces is verbeterd. Er wordt beter aangesloten op het zorgproces en beleving van de slechthorende met de nieuwe, kortere vragenlijst. Verder zijn door continu kort cyclisch te meten de resultaten sneller beschikbaar.

Informatie voor vier partijen

De vragenlijst bevat zowel vragen over de ervaringen met de audicien als vragen over de ervaringen met het hoortoestel. Dit levert informatie voor vier doelen:

  • Het opstellen van keuze-informatie voor consumenten (zie www.hoorwijzer.nl);
  • Het bieden van inzicht aan audicienbedrijven in klantervaringen;
  • Het leveren van informatie aan patiëntenorganisaties om belangen van zorgvragers te behartigen;
  • Informatie voor het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars.

Drie meetmomenten

De PREM vragenlijst Ervaring Hooroplossing, ontwikkeld door alle betrokken partijen, bestaat uit drie meetmomenten. In vier jaar tijd krijgen klanten drie keer een vragenlijst. Zo ontstaat inzicht in het volledige proces van selectie, aanschaf en gebruik van een hoortoestel.

Maandelijks worden klanten van audicienbedrijven voor de drie meetmomenten benaderd:

  • Vragenlijst 1 – nul tot vier weken na afsluiting van de proefperiode van het hoortoestel. Deze proefperiode kan negatief (geen aanschaf hoortoestel) dan wel positief (aanschaf hoortoestel) uitvallen. Deze vragenlijst gaat vooral in op de selectie en aankoop van het hoortoestel.
  • Vragenlijst 2 – zeven tot acht maanden na afsluiting van de proefperiode (waarna het hoortoestel is aangeschaft). Deze vragenlijst gaat vooral in op het gebruik van het hoortoestel.
  • Vragenlijst 3 – 47 tot 48 maanden na het afsluiten van de proefperiode (waarna het hoortoestel is aangeschaft). Deze vragenlijst gaat vooral in op de nazorg van de audicien.

Klanten van de audicienbedrijven hebben in augustus een uitnodiging ontvangen om online deel te nemen aan het onderzoek via www.ervaringhooroplossing.nl. De pilot loopt tot en met december.

Na afloop krijgen de deelnemende partijen de resultaten naar eigen wens teruggekoppeld in een databestand of via de online Cerium rapportage. Aan het eind van het jaar evalueren alle partijen de nieuwe manier van meten. Vervolgens is er tijd om het meet- en rapportageproces bij te stellen. Geeft de evaluatie een positief resultaat, dan start begin 2017 de voorbereiding voor een landelijke uitrol.

Tripartite samenwerking

Om ervoor te zorgen dat er een valide vragenlijst en meetproces werd ontwikkeld, die voor alle partijen de gewenste informatie oplevert, hebben de samenwerkende partijen de afgelopen maanden intensief samengewerkt. In deze tripartite samenwerking zijn audicienbedrijven Beter Horen, Hans Anders, Van Boxtel hoorwinkels, Schoonenberg, Specsavers, Hoorprofs, Stichting Miletus namens zorgverzekeraars en Stichting Hoormij namens patiëntenverenigingen vertegenwoordigd.

Zoekt u meer informatie over deze ervaringsmeting? Neemt u dan contact op met Barbara Vriens, b.vriens@stichtingmiletus.nl.

Miletus Nieuws 5, juli 2016

Voorwoord

Coalition of the willing

Een vaakgehoorde kreet op het gebied van transparantie van kwaliteitsinformatie deze dagen is ‘coalition of the willing’, waarbij geappelleerd wordt aan vrijwillig samenwerken. Een benadering die is ingegeven door het feit dat verbeteren van kwaliteit van zorg beter op basis van intrinsieke motivatie kan plaatshebben bij zorgverleners, dan te worden afgedwongen door externe bronnen. Zo willen we stagnatie of – erger nog – ‘windowdressing’ voorkomen. Om niet terecht te komen in een verdraaid systeem waarin middel doel wordt en de registratielast niets toevoegt aan het verbeteren van kwaliteit van zorg. ‘Coalition of the willing’ is dan ook een zeer sympathiek perspectief. Maar als ik met deze term zoek naar afbeeldingen in Google krijg ik alleen maar oorlogsgebieden te zien.

miletus nieuws 6 - 1 .jpg

Deze associatie lijkt me niet terecht. Maar het spanningsveld, en de verwarring bij zorgaanbieders over de vraag wat nu wel of niet verplicht wordt, zijn niet mis te verstaan. Ook veelgehoorde vragen als: “En als we PROMs en of PREMs gaan ontwikkelen en uitvragen, wat gaan zorgverzekeraars daar mee doen? En wordt alles direct openbaar?” Het is goed te kunnen concluderen dat bij alle partijen het patiëntenperspectief structureel aandacht heeft in de keuzes die in de zorg worden gemaakt. Dat maakt het tijd voor een nieuw, positief beeld bij deze vorm van samenwerking.

Klik hier om Miletus Nieuws van juli 2016 te lezen, rest mij u een goede zomer toe te wensen.

Caroline van Weert
Directeur Stichting Miletus

Vrijwillig of verplicht meten

miletus 6 tegeltje-zodra-iets-verplicht-wordt-heb-ik-er-eigenlijk-geen-zin-meer-in-370x370 De afgelopen maanden hebben zorgaanbieders Stichting Miletus vaak gevraagd welke patiëntervaringsmetingen nu verplicht zijn. Achter deze ogenschijnlijk simpele vraag gaat een hele wereld schuil, want het antwoord op deze vraag kent met name in de ziekenhuiszorg vele kanten.  Lees meer

Onderscheid tussen PROMs en PREMs

MILETUS 6 2.JPGPROMs-vragenlijsten gaan over de ervaren uitkomsten van de ontvangen zorg en PREMs-vragen over de ervaringen met het zorgproces. Dit onderscheid lijkt helder. Toch wordt dit door de patiënt bij vele aandoeningen niet als zodanig ervaren. Patiënten maken dit onderscheid veel minder strikt, zeker in de chronische zorg worden aspecten uit het zorgproces door de patiënt ook vaak als ‘resultaat’ gezien.

Voorbeelden daarvan zijn aspecten als informatie, ‘shared decision’, zelfmanagement, aandacht voor psychosociale zorg, etc. Dit sluit ook mooi aan bij de nieuwe definitie van gezondheid van Huber. Hierover verscheen onlangs een interessant artikel (E. Koster et al.).

We zien dit ook terug in de indicatorensets die ontwikkeld worden door ICHOM. Naast PROM-vragen zijn hierin ook vaak PREM-vragen opgenomen. De redenering dat de PREM-metingen alleen maar relevant zijn voor zover er nog geen PROMs- metingen beschikbaar zijn, doet de PREM-vragen en daarmee het patiëntenperspectief in kwaliteitsinformatie tekort.

Wat is nu precies een PREM?

Een PREM is een bij voorkeur korte vragenlijst voor de patiënt die vraagt naar de ervaringen met het zorgproces (structuur en proces). De vragenlijst combineert de ervaringsvragen die er toe doen met ‘ratings’ (aanbevelingsvraag) en ‘reviews’ (open vragen: complimenten en verbeterpunten). De ervaringsvragen gaan o.a. over patiëntenparticipatie, samenwerking, nazorg, bejegening en informatie en zijn veelal afkomstig uit/afgeleid van de CQI-vragenlijsten.

Lees meer

Korte patiëntervaringsvragenlijst ziekenhuiszorg

nivel vragenlijst-illustratie_0Het NIVEL heeft met patiënten een korte ervaringsvragenlijst (PREM) over ziekenhuiszorg ontwikkeld, in opdracht van Stichting Miletus. Bij de (door)ontwikkeling van de PREM Ziekenhuiszorg zijn patiënten betrokken voor het definiëren van kwaliteitsdimensies en voor het testen van de begrijpelijkheid van vragen. De PREM Ziekenhuiszorg is vanaf nu beschikbaar voor verdere validatie. Klik hier om verder te lezen.