UITNODIGING Informatiebijeenkomst PREM Ziekenhuizen

Op vrijdag 27 januari organiseert het Programma Kwaliteit van ZN, waarmee Stichting Miletus per 1 januari 2017 samengaat, een informatiebijeenkomst voor kwaliteitsfunctionarissen van ziekenhuizen en ZBC’s. Er staan voor 2017 drie aandoeningspecifieke benchmarks gepland met de PREMs-vragenlijst Ziekenhuizen. Miletus heeft afgelopen week een enquête gehouden onder kwaliteitsfunctionarissen van ziekenhuizen en ZBC’s en gevraagd welke organisaties komend jaar met de PREM Ziekenhuizen aandoeningspecifiek gaan meten. Alle ziekenhuizen en ZBC’s zijn uitgenodigd voor deelname. Deze metingen zijn niet verplicht, tenzij er contractuele afspraken zijn gemaakt met de zorgverzekeraar om het programma van Miletus te volgen.

Het is voor veel zorgaanbieders de eerste keer dat zij aandoeningen zelf meten. Wat hiervoor nodig is komt, naast informatie over het meetprogramma, zeker aan bod tijdens de informatiebijeenkomst. Naar aanleiding van het validatietraject is de vragenlijst op een paar kleine punten aangepast. Op verzoek van de zorgaanbieders kan de PREM nu ook worden aangevuld met enkele verdiepende vragen die concretere verbeterinformatie geven. Half januari is de definitieve PREM Ziekenhuizen vragenlijst en werkinstructie beschikbaar op www.patientervaringsmetingen.nl. Het is nu dan ook nog niet mogelijk om uw organisatie aan te melden.

We horen graag – via onze enquête – of u van plan bent met de PREM ziekenhuizen één of meerdere aandoeningen zelf te gaan meten. Tijden bijeenkomst 27 januari: inloop 9.30 uur, einde 12.00 uur. Locatie: Zorgverzekeraars Nederland, Sparrenheuvel 16, Zeist. Vertegenwoordigt u een ziekenhuis of ZBC, geen persoonlijke uitnodiging ontvangen en graag deze bijeenkomst bijwonen? Neem contact met ons op per e-mail: m.spoelstra@stichtingmiletus.nl.

Stichting Miletus en Programma Kwaliteit (ZN) gaan samen verder

De activiteiten van Stichting Miletus worden vanaf 1 januari 2017 ondergebracht bij het Programma Kwaliteit van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De zorgverzekeraars zijn ervan overtuigd dat deze stap leidt tot het versterken van elkaars activiteiten over transparantie van kwaliteit van de zorg en patiëntervaringsmetingen. “De integratie past bij de koers van ZN om patiëntervaringsmetingen de komende jaren zoveel mogelijk bij zorgverleners te beleggen”, aldus Marianne Lensink, directeur Zorg van ZN.

Stichting Miletus is het samenwerkingsverband van zorgverzekeraars voor het meten van de ervaringen van de patiënt in de zorg. De samenvoeging sluit goed aan bij de visie en missie van ZN om kwaliteit van zorg te stimuleren. Binnen het Programma Kwaliteit werken zorgverzekeraars hiervoor intensief samen, zowel met elkaar als met de verschillende organisaties uit het zorgveld. Het doel is om de kwaliteit van zorg in beeld te krijgen en toegankelijk te maken. Dit doen zij door het stimuleren van transparantie van kwaliteit voor 30 aandoeningen in de medisch specialistische zorg, de eerste lijn en de GGZ.

Tot nu toe lag binnen het Programma Kwaliteit de nadruk op het inzichtelijk maken van de uitkomsten van zorg, gerapporteerd door de behandelaar en/of door de patiënt. Met de integratie van Stichting Miletus komt hier voor patiëntervaringsmetingen een verbreding in. Daarnaast past het bij de koers van ZN om deze metingen zoveel mogelijk bij zorgverleners te beleggen. Een koers die Stichting Miletus de afgelopen jaren reeds had ingezet. Het publiceren van patiëntervaringsmetingen via Zorgprisma wordt door Vektis gecontinueerd.

Synergie

Er ontstaat door de integratie van Stichting Miletus met ZN ook een groot synergievoordeel Door het samengaan van activiteiten bevordert straks één partij vanuit de zorgverzekeraars, namelijk ZN, het inzichtelijk maken van kwaliteitsinformatie. Volgens de betrokken partijen is dit een wenselijke ontwikkeling, omdat er steeds meer landelijke afspraken komen over patiëntervaringen en door de patiënt gerapporteerde uitkomsten, bijvoorbeeld door het geven van transparantie in kwaliteitsregistraties.

Afscheid directeur Stichting Miletus

Nu het patiëntervaringsonderzoek van Stichting Miletus wordt ingebed in de ZN-organisatie, benut directeur Caroline van Weert deze gelegenheid om zich weer te gaan richten op verbetermanagement vanuit het perspectief van de patiënt, coaching en mediation. ZN en Stichting Miletus bedanken Caroline voor alle inzet de afgelopen 10 jaar en wensen haar veel succes en geluk in de toekomst.

Meer informatie over het Programma Kwaliteit is te vinden op www.zn.nl. Klik voor hier voor meer achtergrondinformatie over de integratie van Stichting Miletus.

Meetprogramma patiëntervaringen 2017 bekend

Meetkalender 2017
De afgelopen jaren heeft Stichting Miletus het zelf meten van patiëntervaringen door zorgverleners steeds meer gestimuleerd. In lijn met deze koers van de zorgverzekeraars vindt u in onze meetkalender 2017 de patiëntervaringsmetingen die worden uitgevoerd door het veld en waarvan een landelijke benchmark wordt opgesteld. Er is in dit geval sprake van een tripartite vastgestelde PREMs-vragenlijst met bijbehorende werkinstructie.

Zorgverzekeraars (ZN) maken afspraken met zorgverleners over het al dan niet vergoeden van eventuele benchmarks; altijd onder de voorwaarde dat daarvoor tri partite draagvlak is.

Zorgverzekeraars zetten ook in op de patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMs), daar waar deze gekoppeld zijn aan ‘Top 30’-aandoeningen. Deze zijn veelal verbonden aan kwaliteitsregistraties of aan concrete projecten die het gebruik van patiënt gerapporteerde uitkomsten in het zorgproces bevorderen.

De meetkalender 2017 sluit hiermee aan op de visie van zorgverzekeraars ‘Meer zorg in beeld’, de Top 30-aandoeningen en daarmee de behoefte in het veld. Wanneer er tri partite draagvlak is bij koepelorganisaties van patiënten, betrokken beroepsgroepen en zorgverzekeraars voor nieuwe patiëntervaringsmetingen, kan een voorstel hiertoe worden ingediend bij het Programma Kwaliteit van ZN. Aanmelden voor de patiëntervaringsmetingen die in de meetkalender van Stichting Miletus zijn opgenomen kan via een CQi-geaccrediteerd of ISO 9001/20252 gecertificeerd meetbureau.

Klik hier voor de meetkalender.
Klik hier voor de toelichting per generieke PREM-vragenlijst per aandoening.

Meer informatie: info@stichtingmiletus.nl.

Wat is nu precies een PREM?

Een PREM is een bij voorkeur korte vragenlijst voor de patiënt die vraagt naar de ervaringen met het zorgproces (structuur en proces). De vragenlijst combineert de ervaringsvragen die er toe doen met ‘ratings’ (aanbevelingsvraag) en ‘reviews’ (open vragen: complimenten en verbeterpunten). De ervaringsvragen gaan o.a. over patiëntenparticipatie, samenwerking, nazorg, bejegening en informatie en zijn veelal afkomstig uit/afgeleid van de CQI-vragenlijsten.

Lees meer

Jaaroverzicht Stichting Miletus 2015

Stichting Miletus heeft haar jaaroverzicht 2015 gepubliceerd. Daarin kunt u lezen dat 2015 het jaar van ‘Meer zorg in beeld’ was. En natuurlijk heeft Stichting Miletus ook in 2015 weer veel gedaan en bereikt.

In het jaarverslag leest u op hoofdlijnen wat het nieuwe beleid van Stichting Miletus is en welke projecten en initiatieven ze heeft ondernomen en ondersteund om deze nieuwe ambitie met betrekking tot kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn te bereiken.

Wilt u meer lezen over het nieuwe beleid of over de projecten en initiatieven van Stichting Miletus in 2015? Download dan hier het jaaroverzicht.

Neem voor meer informatie over de activiteiten van Stichting Miletus op het gebied van klantervaringen in zorg en welzijn contact op met info@stichtingmiletus.nl.

Ziekenhuizen: aanmelden pilot NBCA PROMs en PREMs

De Taskforce Outcome NBCA, waarin vertegenwoordigd DICA, MRDM, Stichting Miletus, ZN, Borstkankervereniging Nederland en zorgprofessionals uit verschillende ziekenhuizen, nodigt alle ziekenhuizen in Nederland uit om deel te nemen aan een pilotproject van 6 maanden. Deze start 1 mei 2016. Doel is om met meerdere ziekenhuizen gecontroleerd ervaringen met de implementatie van PROMs voor mammacare op te doen, kinderziekten van het systeem te identificeren en te verhelpen, en enthousiasme en draagvlak in het veld te creëren. Vervolgens zal Patientfeedback landelijk worden uitgerold in alle NBCA-deelnemende ziekenhuizen.

Borstkankervereniging Nederland (BVN) meet al een aantal jaren PREMs met de Consumer Quality Index (CQI). De Taskforce beoogt te komen tot een eenduidige gezamenlijke uitvraag van PROMs en PREMs in Nederland. De Taskforce Outcome heeft op basis van kwaliteitscriteria drie softwareleveranciers geselecteerd die momenteel voldoen aan de ambities: Mediquest, PatientInvolved en Qualizorg. Met de systemen van deze leveranciers is het mogelijk om geregistreerde PROMs te ontsluiten als spiegelinformatie in de spreekkamer én een registratie van PROMs te leveren die compatibel is met de bestaande NBCA-registratie voor het leveren van data voor landelijke benchmarking. Deze partijen zorgen ook voor opname van de PREM module mammacare 2016 in de Borstkankermonitor van BVN i.s.m. Mediquest.

Het pilotproject gaat 1 mei 2016 van start en wij verzoeken u uw eventuele deelname voor 22 april a.s. per e-mail kenbaar te maken via dica-servicedesk@mrdm.nl. Vervolgens krijgt u een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst in mei waar de Taskforce het pilotproject verder zal toelichten. Tevens bestaat er de mogelijkheid vragen te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen. Wij hopen dat u zich reeds voor de informatie bijeenkomst heeft aangemeld. Ook kunt u na de bijeenkomst in contact komen met de genoemde softwareleveranciers om meer informatie over het praktisch gebruik van de systemen te krijgen.

Doel PROMs

Het primaire doel van PROMs is de door patiënten ervaren kwaliteit van leven en de effecten van de medische behandelingen hierop inzichtelijk te maken, zowel voor henzelf als voor de betrokken zorgverleners. Door middel van directe terugkoppeling van deze gegevens aan de zorgverlener in de spreekkamer kan de individuele patiëntenzorg worden verbeterd. Het tweede doel is om de gegevens in de toekomst ook te gebruiken voor een nationale benchmark om de kwaliteit van borstkankerzorg in Nederland, in lijn met de doelstellingen van de reeds bestaande kwaliteitsregistraties, verder te verbeteren.

Software leveranciers

Om de directe koppeling van PROMs in de spreekkamer mogelijk te maken, is gespecialiseerde software nodig met specifieke eisen voor o.a. privacy certificering, flexibiliteit in versturen en verwerken van vragenlijsten, referenties, capaciteit en continuïteit, kennis van EPDs, helpdeskfunctie en kosten die de PROMs registratie met zich meebrengen. De Taskforce Outcome heeft op basis van dergelijke kwaliteitscriteria drie softwareleveranciers geselecteerd die voldoen aan deze criteria. Dit zijn PatientInvolved, Mediquest en Qualizorg. Met de systemen van deze leveranciers is het mogelijk om de geregistreerde PROMs te ontsluiten als spiegelinformatie in de spreekkamer en een registratie van PROMs te leveren die compatibel is met de bestaande NBCA-registratie voor het leveren van data voor landelijke benchmarking.

Indien uw ziekenhuis reeds met een andere softwareleverancier een overeenkomst heeft, is het mogelijk dit softwaresysteem te gebruiken voor de implementatie van PROMs voor de NBCA, mits het systeem aan dezelfde kwaliteitscriteria voldoet. U kunt deze criteria opvragen bij de DICA-servicedesk. Vanzelfsprekend zijn aan de overeenkomst met een softwareleverancier kosten verbonden.

Het is ook mogelijk te kiezen voor een registratie waarin de PROM-scores van uw patiënten alleen worden gebruikt voor de periodieke landelijke benchmark met andere ziekenhuizen. Dit is van toepassing wanneer uw ziekenhuis niet investeert in een geschikt softwaresysteem voor terugkoppeling van PROM-scores aan uw patiënten in de spreekkamer én automatische registratie in de NBCA. Dit alternatief voldoet daarmee echter niet aan de eerste doelstelling van de Taskforce en wordt derhalve niet geadviseerd.

Vragen/opmerkingen

Wij hopen op uw deelname aan het pilotproject om de implementatie van PROMs en PREMs voor de NBCA tot een succes te maken, zodat we samen de zorg voor de individuele borstkankerpatiënt verder kunnen verbeteren met informatie over de kwaliteit zoals die door de patiënten zelf wordt ervaren. Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze oproep dan kunt u contact opnemen met de DICA-servicedesk (dica-servicedesk@mrdm.nl).

Ziekenhuiszorg en de visie op patiëntervaringsmetingen

In principe voeren zorgverzekeraars vanaf 2016 zelf geen gezamenlijke patiëntervaringsmetingen meer uit. Hun nieuwe beleid is gericht op het optimaal stimuleren van zelf meten en dus verzamelen van data door de zorgaanbieders in het meetproces, via geaccrediteerde meetorganisaties en systemen. Deze data wordt aangeleverd bij Miletus, op basis waarvan een landelijke benchmark wordt opgesteld. Met de generieke ‘PREM Ziekenhuizen’ vragenlijst willen zorgverzekeraars jaarlijks voor specifieke patiëntgroepen een landelijke benchmarkmeting opzetten en de uitkomsten hiervan gebruiken voor de zorginkoop en openbaarmaking.

Presentatie Meetbureau’s – december 2015

In deze presentatie word besproken:

  • Visie “Meer zorg in beeld”
  • Programma 2016
  • Ontwikkeling nieuwe Prem lijsten
  • Meetproces zelfmetende aanbieders
  • Accreditatie
  • Aandachtspunten

Ziekenhuis, vermijd informatie ‘gap’!

Donderdag 25 november organiseerde Stichting Miletus een voorlichtingsbijeenkomst voor ziekenhuizen en ZBC’s over de ontwikkelingen rondom de PREMs vragenlijsten in 2016. Geen overbodige luxe zo bleek wel uit de bomvolle zaal.

Caroline van Weert, directeur Stichting Miletus toonde zich verheugd over de grote belangstelling. “Ik ben blij dat zorgaanbieders naar ons toe komen om meer te weten over alle ontwikkelingen rondom patientervaringsmetingen én over de veranderende opdracht van Stichting Miletus”. Ze legde de aanwezigen uit dat de veranderingen het gevolg zijn van de nieuwe strategische koers die door de zorgverzekeraars is geïnitieerd en met aanbieders en patiënten is besproken. De grootste verandering zijn dat aandoeningsspecifieke en generieke CQI’s plaats gaan maken voor 5 generieke PREM’s, dat dit een veel kortere vragenlijst is en dat de zorgaanbieders zich moeten gaan voorbereiden om zelf te meten.

Presentatie ziekenhuizen bijeenkomst 25 november 2015

Hierbij treft u de presentatie aan die gehouden is op de bijeenkomst van 25 november voor ziekenhuizen en zbc’s.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Bedankt voor uw aanwezigheid.