Resultaten CQ-index Farmacie 2016

In de eerste maanden van dit jaar hebben ruim 1.600 apotheken bijna 800.000 patiënten uitgenodigd voor de landelijke patiëntervaringsmeting. Uiteindelijk zijn de resultaten van 225.364 patiënten uit 1.522 apotheken meegenomen in de ‘benchmark analyses’, een netto responspercentage van 26%. Voor de thema’s begrijpelijke informatieverstrekking, bejegening en privacy zijn de gemiddelde scores van 2016 nagenoeg gelijk gebleven aan die van 2015 en 2014 (respectievelijk 75%, 90% en 59%). Opvallend is de relatief lage gemiddelde score voor thema bevordering juist medicijngebruik’ in 2016 (16%), ook ten opzichte van de voorgaande jaren (25%). Hierbij moet worden opgemerkt dat er een aanpassing is geweest in de formulering van de onderliggende vragen bij dit thema en dat de routing van de vragenlijst in 2016 is veranderd ten opzichte van de routing van de vragenlijst in 2015. Inhoudelijk is deze daling in de gemiddelde score voor het thema ‘Bevorderen juist medicijngebruik’ niet goed te verklaren.

Van CQI naar PREM
Sinds eind 2015 houden KNMP,  Patiëntenfederatie Nederland en de zorgverzekeraars zich samen met Stichting Miletus intensief bezig met het ontwikkelingsproces van een vragenlijst CQi Farmacie naar een PREM Farmacie. Een PREM-vragenlijst bestaat uit 15 vragen naar ervaringen van de patiënt met de zorgverlening bij apotheken (los van eventuele routingvragen), een aanbevelingsvraag en rapportcijfer, 2 open vragen naar compliment en verbeterpunt, en achtergrondinformatie van de patiënt. Er is inmiddels een conceptlijst die deze maand bij een 30-tal apotheken wordt getest. We gaan er vanuit dat, wanneer het validatietraject volgens planning verloopt en de lijst in januari 2017 definitief wordt vastgesteld, de Farmacie-meting 2017 met deze nieuwe gevalideerde lijst wordt uitgezet.

Meetbureaus die in 2017 met de PREM-vragenlijst voor apotheken willen meten, kunnen voor informatie contact opnemen met Suzanne van der Meulen, email s.van.der.meulen@stichtingmiletus.nl of telefoon 030 6988320.

Ziektelastmeter COPD mooi gebruik van PROM in behandelkamer

Ziektelast van mensen met COPD staat centraal in de Zorgstandaard COPD. Om de integrale gezondheidstoestand van patiënten op een goede wijze in kaart te brengen en te komen tot een passende individuele behandeling, is de Ziektelastmeter COPD ontwikkeld en uitgebreid wetenschappelijk getest in een RCT studie. Een mooi voorbeeld van het gebruik van de PROM in de behandelkamer. Op 15 juli werden door de LAN (Long Alliantie Nederland) aan de zorgverzekeraars de resultaten van de Ziektelastmeter COPD en ziektelastindex studies gepresenteerd. De uitkomsten werden positief ontvangen:

  • De Ziektelastmeter COPD zorgt voor betere interactie tussen patiënt en zorgverleners en voor een hogere ervaren kwaliteit van zorg.
  • Voorts zorgt de Ziektelastmeter COPD voor een hogere kwaliteit van leven van mensen met COPD.
  • De ziektelastindex drukt de individuele ziektelast van mensen uit in één getal, dat op praktijkniveau kan worden gebruikt voor de duiding van de zorgzwaarte van de patiëntenpopulatie en van nut is voor de zorginkoop.

Op basis van deze positieve resultaten heeft de LAN ledenvergadering besloten dat het gebruik van de Ziektelastmeter COPD met volle kracht moet worden bevorderd. Hiertoe zijn de productspecificaties van de Ziektelastmeter COPD uitgewerkt en aangeboden aan leveranciers van informatiesystemen die door zorgverleners worden gebruikt, met het verzoek het instrument op te nemen in het informatiesysteem. Is de Ziektelastmeter COPD opgenomen in de Zorgstandaard COPD en wordt ingezet op communicatie naar en scholing van zorgverleners en patiënten.

De Ziektelastmeter COPD is ontwikkeld op initiatief van PICASSO voor COPD en onder auspiciën van de Long Alliantie Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit van Maastricht en de Erasmus Universiteit. Het project is uitgevoerd dankzij financiële bijdragen van onder meer het Zilveren Kruis Fonds, het CZ Fonds en de Stichting Steunfonds Long Alliantie Nederland.

September 2014 – Nieuwsbericht CQ-Index meting Borstkanker 2014

Landelijke benchmark borstkanker opgesteld in samenwerking met BVN
In opdracht van Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) en stichting Miletus heeft Mediquest de landelijke benchmark borstkanker opgesteld. De uitkomsten zijn gebaseerd op de ervaringen met patiënten met die in de periode 2013 tot begin 2014 de uitslag van het diagnostisch onderzoek kregen (PA datum). De ervaringen zijn uitgevraagd met de CQi mammacare goedaardig of kwaadaardig deel I en II.

Miletus bericht 1500 apotheken over resultaten CQI Farmacie 2015

Zeist, 8 juli 2015 – Maar liefst 1500 apotheken hebben in 2015 deelgenomen aan de landelijke benchmark CQI Farmacie. Vandaag hebben al deze deelnemers de resultaten van hun individuele benchmark rapportage van stichting Miletus ontvangen. Deze zogenaamde Pickerrapportage bestaat uit een vergelijking van de scores van een afzonderlijke apotheek met de scores van alle apotheken in de onderzoekspopulatie, op themagemiddelden en overige relevante vragen uit de vragenlijst

‘Transparantie leidt tot meer kwaliteit in de zorg’

Resultaten meten en zorgprocessen in kaart brengen verbetert de kwaliteit van zorg. Dat is gebleken uit de jaarresultaten van DICA, het Dutch Institute for Clinical Auditing, dat kwaliteitsregistraties heeft ontwikkeld voor inmiddels 22 aandoeningen. Tijdens het jaarcongres van DICA op 11 en 12 juni presenteerde de stichting haar resultaten.