Patiëntervaringen meten met nieuwe PREM Medisch Specialistische Zorg

Zeist, 30 januari 2017 – Vanaf vandaag kunnen ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra patiëntervaringen meten met de nieuwe vragenlijst PREM Medisch Specialistische Zorg (MSZ). Voor dit jaar zijn er drie aandoeningspecifieke benchmarks geselecteerd voor de meetkalender van Zorgverzekeraars Nederland. Dit zijn Heup/knie, Cataract en Rughernia. Alle zorgaanbieders zijn uitgenodigd om aan deze metingen deel te nemen. Het streven is minimaal dertig ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra bij deze PREMs benchmarks te betrekken. En om zorgaanbieders te stimuleren aan de drie landelijke aandoeningspecifieke metingen deel te nemen, zal Zorgverzekeraars Nederland, bij voldoende animo, de PREM Medisch Specialistische Zorg ook generiek landelijk benchmarken.

Met deze PREM is een generieke kernset beschikbaar voor poliklinische én (dag)opname patiënten – behandeld in een ziekenhuis of behandelcentrum. Deze PREMs kan ook in een registratie naast een PROM vragenlijst worden opgenomen en continu of als puntmeting worden uitgezet. We hebben er op toegezien dat het voor de zorgaanbieder mogelijk blijft om vragen toe te voegen over bijvoorbeeld de opname. Alleen de kernset is nodig voor verantwoording en keuzeinformatie.

Verder verbeterd
Deze, toen nog PREM Ziekenhuizen genaamde, vragenlijst is in 2016 door Stichting Miletus gevalideerd en op een paar kleine punten bijgesteld en verder verbeterd [1]. Ook zijn op advies en verzoek van aanbieders mogelijkheden voor verdieping toegevoegd. Deze verdiepingsvragen zijn optioneel.

In de eerste plaats is er verdieping toegevoegd aan de PREM MSZ ten behoeve van verbeterinformatie. Hierbij wordt aan patiënten bij een suboptimaal antwoord (Nee helemaal niet OF Een beetje) gevraagd  hun antwoord toe te lichten aan de hand van voorgestructureerde antwoorden en een open tekstveld. Deze antwoorden moeten zorgaanbieders handvatten voor verbetering bieden.

Ten tweede is er verdieping toegevoegd aan de vragenlijst ten behoeve van ‘best practice’ informatie. Hierbij wordt patiënten gevraagd om bij een optimaal antwoord (Grotendeels OF Ja helemaal) hun antwoord toe te lichten aan de hand van voorgestructureerde antwoorden en een open tekstveld. Deze antwoorden moeten zorgaanbieders inzicht bieden in waar het goed gaat, en in ‘best practices’.

Validatie
Patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn bij de validatie van de PREM MSZ vragenlijst betrokken geweest. Wij zijn blij dat de lijst door een aantal partijen omarmd is en dat zij zorgaanbieders stimuleren patiëntervaringen met Heup/knie, Cataract en Rughernia te meten. Wij beseffen ons dat het draagvlak voor de nieuwe PREMs-vragenlijst groter kan en blijven hierover in gesprek met betrokken partijen.

Convenant
Voor het verder verbeteren van de mogelijkheden die de PREMs vragenlijst biedt, werken we aan een convenant tussen ZN en de zorgaanbieders die meten met de PREM MSZ en de data delen voor een landelijke benchmark. In dit convenant leggen we de verantwoordelijkheden en afspraken in het samenwerkingsproces van opdrachtgeverschap tot en met oplevering en publicatie van de benchmark vast. Dit convenant moet getekend zijn voordat de data ten behoeve van de benchmark wordt geleverd. De metingen kunnen in de tussentijd natuurlijk al starten.

Programma Kwaliteit
Stichting Miletus maakt sinds 1 januari 2017 onderdeel uit van het Programma Kwaliteit van Zorgverzekeraars Nederland, www.zn.nl. Op donderdag 26 en vrijdag 27 januari hebben wij het hele meetprogramma ‘Patiëntervaringen’ en specifiek de PREM Medisch Specialistische Zorg gepresenteerd aan respectievelijk meetbureaus (download presentatie: 20170126 ZN patientervaringsmetingen 2017 meetbureaus) en zorgaanbieders (download presentatie 20170127 ZN Patientervaringsmetingen en PREM MSZ zorgaanbieders).

Voor meer informatie over de aandoeningspecifieke benchmarks kunt u contact opnemen met Suzanne van der Meulen-Arts, beleidsmedewerker Programma Kwaliteit, ZN. T 030 698 83 20 / E s.van.der.meulen@zn.nl.

[1] Er is 1 vraag verwijderd die hoog correleerde met een andere vraag. De vraag naar bijwerkingen van medicijnen is vanwege het grote aantal ongeldige antwoorden gespecificeerd in ‘werking van medicijnen’, de antwoordcategorie ’weet niet/n.v.t.’ is uit elkaar gehaald. De bevindingen en aanbevelingen uit de ontwikkelingsfase blijven valide, daarom wordt er niets aangepast in de tijd waarin de vragen worden gesteld.

UITNODIGING voorlichtingsbijeenkomst meetbureaus

De meetkalender met patiëntervaringsmetingen van het Programma Kwaliteit voor 2017 is gepubliceerd. Met de nieuwe koers van Miletus, de PREMs, etc. is er voor meetbureaus veel veranderd. Tijdens onze voorlichtingbijeenkomst op donderdag 26 januari (inloop 9.30 uur, einde 12.00 uur, locatie Zorgverzekeraars Nederland, Sparrenheuvel 16 te Zeist) lichten we het meetprogramma 2017 toe. Ons bekende meetbureaus hebben al een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Heeft u deze niet ontvangen en wilt u de bijeenkomst wel bijwonen? Graag een email met uw gegevens naar m.spoelstra@stichtingmiletus.nl.

Korte PREM Fysiotherapie vragenlijst beschikbaar

Vanaf  2017 wordt gestart met het meten van patiëntervaringsmetingen met de PREM Fysiotherapie.  Deze vragenlijst is ontwikkeld in nauwe afstemming met vertegenwoordigers van fysiotherapeuten, zorgverzekeraars en patiënten. De validatiemeting met een 52-tal fysiotherapiepraktijken heeft positieve resultaten opgeleverd. De nieuwe, tripartite ontwikkelde PREM wordt door partijen inhoudelijk onderschreven.  Alle betrokken partijen willen daarom in 2017 met deze vragenlijst starten – ter vervanging van de CQi – en de verdere  implementatie van de PREM naar  2018 vorm geven. Het traject om de PREM Fysiotherapie vragenlijst aan te bieden aan het Zorginstituut NL in tripartite verband is inmiddels ook gestart. Deze nieuwe vragenlijst en de werkinstructie zijn vanaf 23 december beschikbaar op www.patientervaringsmetingen.nl.

UITNODIGING Informatiebijeenkomst PREM Ziekenhuizen

Op vrijdag 27 januari organiseert het Programma Kwaliteit van ZN, waarmee Stichting Miletus per 1 januari 2017 samengaat, een informatiebijeenkomst voor kwaliteitsfunctionarissen van ziekenhuizen en ZBC’s. Er staan voor 2017 drie aandoeningspecifieke benchmarks gepland met de PREMs-vragenlijst Ziekenhuizen. Miletus heeft afgelopen week een enquête gehouden onder kwaliteitsfunctionarissen van ziekenhuizen en ZBC’s en gevraagd welke organisaties komend jaar met de PREM Ziekenhuizen aandoeningspecifiek gaan meten. Alle ziekenhuizen en ZBC’s zijn uitgenodigd voor deelname. Deze metingen zijn niet verplicht, tenzij er contractuele afspraken zijn gemaakt met de zorgverzekeraar om het programma van Miletus te volgen.

Het is voor veel zorgaanbieders de eerste keer dat zij aandoeningen zelf meten. Wat hiervoor nodig is komt, naast informatie over het meetprogramma, zeker aan bod tijdens de informatiebijeenkomst. Naar aanleiding van het validatietraject is de vragenlijst op een paar kleine punten aangepast. Op verzoek van de zorgaanbieders kan de PREM nu ook worden aangevuld met enkele verdiepende vragen die concretere verbeterinformatie geven. Half januari is de definitieve PREM Ziekenhuizen vragenlijst en werkinstructie beschikbaar op www.patientervaringsmetingen.nl. Het is nu dan ook nog niet mogelijk om uw organisatie aan te melden.

We horen graag – via onze enquête – of u van plan bent met de PREM ziekenhuizen één of meerdere aandoeningen zelf te gaan meten. Tijden bijeenkomst 27 januari: inloop 9.30 uur, einde 12.00 uur. Locatie: Zorgverzekeraars Nederland, Sparrenheuvel 16, Zeist. Vertegenwoordigt u een ziekenhuis of ZBC, geen persoonlijke uitnodiging ontvangen en graag deze bijeenkomst bijwonen? Neem contact met ons op per e-mail: m.spoelstra@stichtingmiletus.nl.

Korte PREM Farmacie vervangt CQi

De farmacie meting van 2017 wordt met een PREMs-vragenlijst gemeten. Deze nieuwe, tri partite ontwikkelde, patiëntervaringenvragenlijst is goed uit de validatiemeting gekomen. De PREM Farmacie vragenlijst en werkinstructie zijn vanaf 23 december beschikbaar op www.patientervaringsmetingen.nl. De landelijke uitvraag loopt van 1 februari tot en met 15 mei 2017. Apotheken die willen deelnemen, moeten de meting laten uitvoeren door een CQi-geaccrediteerd of ISO 20252 of ISO 9001 gecertificeerd meetbureau. Deze dient ‘onderzoek en dataverzameling’ in de scope van hun certificaat te hebben en zich te houden aan de werkinstructie. De PREM Farmacie is bedoeld om de kwaliteit van farmaceutische zorg te meten vanuit het perspectief van de cliënt bij openbare apotheken. De vragenlijst bestaat uit 22 items, en is ontwikkeld door het tripartite veld (KNMP, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland), ondersteund door Miletus en met behulp van Argo en Significant. De korte vragenlijst komt tegemoet aan de uitdrukkelijke wens van het veld om een beperkte meetbelasting en gerichte verbeterinformatie.

Validatietraject vragenlijst PREM Ziekenhuizen in laatste fase

Onlangs werden de resultaten van de validatiemetingen (generiek en aandoeningspecifiek) van de PREM Ziekenhuizen opgeleverd. De resultaten zijn besproken met de  vertegenwoordigers van aanbieders, patiënten en verzekeraars. Er zijn enkele verbetervoorstellen gekomen, zowel methodologisch als ook inhoudelijk waarover eind dit jaar verder wordt gesproken. We hopen dat we daarmee de vragenlijst PREM Ziekenhuizen eind januari definitief kunnen maken. Ook is er dan meer duidelijkheid hoe er in 2017 gemeten en gebenchmarkt gaat worden.

17 ziekenhuizen/ZBC’s hebben aan de generieke validatiemeting deelgenomen. De meting is bij deze aanbieders ziekenhuisbreed uitgezet. Daarnaast hebben 7 ziekenhuizen/ZBC’s aan de aandoeningspecifieke meting meegedaan. Bij deze meting zijn de vragenlijsten voor 3 specifieke aandoeningen uitgezet:  een vervangende heup-/knieoperatie, staaroperatie en rughernia. Alle deelnemende ziekenhuizen zijn over hun resultaten geïnformeerd.

Meer informatie over de PREM Ziekenhuizen: Suzanne van der Meulen, e-mail s.van.der.meulen@stichtingmiletus.nl of telefoon 030 6988320.

Resultaten CQ-index Farmacie 2016

In de eerste maanden van dit jaar hebben ruim 1.600 apotheken bijna 800.000 patiënten uitgenodigd voor de landelijke patiëntervaringsmeting. Uiteindelijk zijn de resultaten van 225.364 patiënten uit 1.522 apotheken meegenomen in de ‘benchmark analyses’, een netto responspercentage van 26%. Voor de thema’s begrijpelijke informatieverstrekking, bejegening en privacy zijn de gemiddelde scores van 2016 nagenoeg gelijk gebleven aan die van 2015 en 2014 (respectievelijk 75%, 90% en 59%). Opvallend is de relatief lage gemiddelde score voor thema bevordering juist medicijngebruik’ in 2016 (16%), ook ten opzichte van de voorgaande jaren (25%). Hierbij moet worden opgemerkt dat er een aanpassing is geweest in de formulering van de onderliggende vragen bij dit thema en dat de routing van de vragenlijst in 2016 is veranderd ten opzichte van de routing van de vragenlijst in 2015. Inhoudelijk is deze daling in de gemiddelde score voor het thema ‘Bevorderen juist medicijngebruik’ niet goed te verklaren.

Van CQI naar PREM
Sinds eind 2015 houden KNMP,  Patiëntenfederatie Nederland en de zorgverzekeraars zich samen met Stichting Miletus intensief bezig met het ontwikkelingsproces van een vragenlijst CQi Farmacie naar een PREM Farmacie. Een PREM-vragenlijst bestaat uit 15 vragen naar ervaringen van de patiënt met de zorgverlening bij apotheken (los van eventuele routingvragen), een aanbevelingsvraag en rapportcijfer, 2 open vragen naar compliment en verbeterpunt, en achtergrondinformatie van de patiënt. Er is inmiddels een conceptlijst die deze maand bij een 30-tal apotheken wordt getest. We gaan er vanuit dat, wanneer het validatietraject volgens planning verloopt en de lijst in januari 2017 definitief wordt vastgesteld, de Farmacie-meting 2017 met deze nieuwe gevalideerde lijst wordt uitgezet.

Meetbureaus die in 2017 met de PREM-vragenlijst voor apotheken willen meten, kunnen voor informatie contact opnemen met Suzanne van der Meulen, email s.van.der.meulen@stichtingmiletus.nl of telefoon 030 6988320.

Fysiotherapeuten aan de slag met PREM Fysio

Afgelopen jaar is door Miletus intensief samengewerkt met Patiëntenfederatie Nederland, KNGF, Keurmerk Fysiotherapie, een aantal individuele praktijken, patiënten, zorgverzekeraars en ZN, om de (door)ontwikkeling van de CQI-lijst Fysio naar een PREM-vragenlijst voor de fysiotherapie door het Nivel te realiseren. De PREM Fysiotherapie brengt de door de patiënt ervaren kwaliteit van zorg van fysiotherapie in de eerste lijn in kaart. Deze korte vragenlijst is bedoeld om informatie te verzamelen over het contact met de fysiotherapeut, behandelplan en praktijkkenmerken. Daarna gevolgd door een algemene beoordeling en achtergrondvragen ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Ruim 50 praktijken hebben aan het ontwikkeltraject en de validatie van deze PREM deelgenomen. Op basis van de uitkomsten van de pilot is tri partite een definitieve PREM Fysio vastgesteld. Het is de intentie van betrokken partijen om in januari 2017 met de PREM Fysiotherapie vragenlijst van start te gaan.

Meer informatie over de PREM Fysio: Wendy Verhoeven, email w.verhoeven@stichtingmiletus.nl of telefoon 030 6988320.

Veel belangstelling pilot NBCA PROMs en PREMs

Meer dan dertig ziekenhuizen hebben zich inmiddels vrijwillig aangemeld voor deelname aan de pilot NBCA PROMs en PREMs. NBCA-deelnemende ziekenhuizen kunnen zich nog steeds voor deze ervaringsmeting aanmelden bij de DICA servicedesk. De eerste resultaten van deze pilot worden begin 2017 verwacht.

Meetbureaus

Naast Mediquest, PatientInvolved en Qualizorg is ook Vital Health een softwareleverancier die voldoet aan de kwaliteitscriteria en ambities van de Taskforce NBCA. Met de systemen van deze leveranciers is het mogelijk om geregistreerde PROMs te ontsluiten als spiegelinformatie in de spreekkamer én een registratie van PROMs te leveren die compatibel is met de bestaande NBCA-registratie voor het leveren van data voor landelijke benchmarking. Deze partijen zorgen ook voor opname van de PREM-module mammacare 2016 in de Borstkankermonitor van BVN i.s.m. Mediquest.

Neem voormeer informatie over deze meting contact op met Barbara Vriens via b.vriens@stichtingmiletus.nl of de DICA servicedesk viadica-servicedesk@mrdm.nl.

 

Pilot PREM Ervaring Hooroplossing van start

In augustus is de pilotmeting voor de PREM Ervaring Hooroplossing gestart. Deze compleet nieuwe ervaringsmeting, ter vervanging van de CQi, is gericht op het verder verbeteren van de kwaliteit van de hoorzorg. Naast de vragenlijst is ook het meetproces is verbeterd. Er wordt beter aangesloten op het zorgproces en beleving van de slechthorende met de nieuwe, kortere vragenlijst. Verder zijn door continu kort cyclisch te meten de resultaten sneller beschikbaar.

Informatie voor vier partijen

De vragenlijst bevat zowel vragen over de ervaringen met de audicien als vragen over de ervaringen met het hoortoestel. Dit levert informatie voor vier doelen:

  • Het opstellen van keuze-informatie voor consumenten (zie www.hoorwijzer.nl);
  • Het bieden van inzicht aan audicienbedrijven in klantervaringen;
  • Het leveren van informatie aan patiëntenorganisaties om belangen van zorgvragers te behartigen;
  • Informatie voor het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars.

Drie meetmomenten

De PREM vragenlijst Ervaring Hooroplossing, ontwikkeld door alle betrokken partijen, bestaat uit drie meetmomenten. In vier jaar tijd krijgen klanten drie keer een vragenlijst. Zo ontstaat inzicht in het volledige proces van selectie, aanschaf en gebruik van een hoortoestel.

Maandelijks worden klanten van audicienbedrijven voor de drie meetmomenten benaderd:

  • Vragenlijst 1 – nul tot vier weken na afsluiting van de proefperiode van het hoortoestel. Deze proefperiode kan negatief (geen aanschaf hoortoestel) dan wel positief (aanschaf hoortoestel) uitvallen. Deze vragenlijst gaat vooral in op de selectie en aankoop van het hoortoestel.
  • Vragenlijst 2 – zeven tot acht maanden na afsluiting van de proefperiode (waarna het hoortoestel is aangeschaft). Deze vragenlijst gaat vooral in op het gebruik van het hoortoestel.
  • Vragenlijst 3 – 47 tot 48 maanden na het afsluiten van de proefperiode (waarna het hoortoestel is aangeschaft). Deze vragenlijst gaat vooral in op de nazorg van de audicien.

Klanten van de audicienbedrijven hebben in augustus een uitnodiging ontvangen om online deel te nemen aan het onderzoek via www.ervaringhooroplossing.nl. De pilot loopt tot en met december.

Na afloop krijgen de deelnemende partijen de resultaten naar eigen wens teruggekoppeld in een databestand of via de online Cerium rapportage. Aan het eind van het jaar evalueren alle partijen de nieuwe manier van meten. Vervolgens is er tijd om het meet- en rapportageproces bij te stellen. Geeft de evaluatie een positief resultaat, dan start begin 2017 de voorbereiding voor een landelijke uitrol.

Tripartite samenwerking

Om ervoor te zorgen dat er een valide vragenlijst en meetproces werd ontwikkeld, die voor alle partijen de gewenste informatie oplevert, hebben de samenwerkende partijen de afgelopen maanden intensief samengewerkt. In deze tripartite samenwerking zijn audicienbedrijven Beter Horen, Hans Anders, Van Boxtel hoorwinkels, Schoonenberg, Specsavers, Hoorprofs, Stichting Miletus namens zorgverzekeraars en Stichting Hoormij namens patiëntenverenigingen vertegenwoordigd.

Zoekt u meer informatie over deze ervaringsmeting? Neemt u dan contact op met Barbara Vriens, b.vriens@stichtingmiletus.nl.