Goede feestdagen & een gezond 2017!

Wij zijn in verband met de feestdagen gesloten van 26 tot en met 30 december. Voor urgente zaken kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 030-6988911.

Na 1 januari kunt u ons op het reguliere telefoonnummer bereiken – bij het Programma Kwaliteit van Zorgverzekeraars Nederland.

UITNODIGING voorlichtingsbijeenkomst meetbureaus

De meetkalender met patiëntervaringsmetingen van het Programma Kwaliteit voor 2017 is gepubliceerd. Met de nieuwe koers van Miletus, de PREMs, etc. is er voor meetbureaus veel veranderd. Tijdens onze voorlichtingbijeenkomst op donderdag 26 januari (inloop 9.30 uur, einde 12.00 uur, locatie Zorgverzekeraars Nederland, Sparrenheuvel 16 te Zeist) lichten we het meetprogramma 2017 toe. Ons bekende meetbureaus hebben al een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Heeft u deze niet ontvangen en wilt u de bijeenkomst wel bijwonen? Graag een email met uw gegevens naar m.spoelstra@stichtingmiletus.nl.

Korte PREM Fysiotherapie vragenlijst beschikbaar

Vanaf  2017 wordt gestart met het meten van patiëntervaringsmetingen met de PREM Fysiotherapie.  Deze vragenlijst is ontwikkeld in nauwe afstemming met vertegenwoordigers van fysiotherapeuten, zorgverzekeraars en patiënten. De validatiemeting met een 52-tal fysiotherapiepraktijken heeft positieve resultaten opgeleverd. De nieuwe, tripartite ontwikkelde PREM wordt door partijen inhoudelijk onderschreven.  Alle betrokken partijen willen daarom in 2017 met deze vragenlijst starten – ter vervanging van de CQi – en de verdere  implementatie van de PREM naar  2018 vorm geven. Het traject om de PREM Fysiotherapie vragenlijst aan te bieden aan het Zorginstituut NL in tripartite verband is inmiddels ook gestart. Deze nieuwe vragenlijst en de werkinstructie zijn vanaf 23 december beschikbaar op www.patientervaringsmetingen.nl.

UITNODIGING Informatiebijeenkomst PREM Ziekenhuizen

Op vrijdag 27 januari organiseert het Programma Kwaliteit van ZN, waarmee Stichting Miletus per 1 januari 2017 samengaat, een informatiebijeenkomst voor kwaliteitsfunctionarissen van ziekenhuizen en ZBC’s. Er staan voor 2017 drie aandoeningspecifieke benchmarks gepland met de PREMs-vragenlijst Ziekenhuizen. Miletus heeft afgelopen week een enquête gehouden onder kwaliteitsfunctionarissen van ziekenhuizen en ZBC’s en gevraagd welke organisaties komend jaar met de PREM Ziekenhuizen aandoeningspecifiek gaan meten. Alle ziekenhuizen en ZBC’s zijn uitgenodigd voor deelname. Deze metingen zijn niet verplicht, tenzij er contractuele afspraken zijn gemaakt met de zorgverzekeraar om het programma van Miletus te volgen.

Het is voor veel zorgaanbieders de eerste keer dat zij aandoeningen zelf meten. Wat hiervoor nodig is komt, naast informatie over het meetprogramma, zeker aan bod tijdens de informatiebijeenkomst. Naar aanleiding van het validatietraject is de vragenlijst op een paar kleine punten aangepast. Op verzoek van de zorgaanbieders kan de PREM nu ook worden aangevuld met enkele verdiepende vragen die concretere verbeterinformatie geven. Half januari is de definitieve PREM Ziekenhuizen vragenlijst en werkinstructie beschikbaar op www.patientervaringsmetingen.nl. Het is nu dan ook nog niet mogelijk om uw organisatie aan te melden.

We horen graag – via onze enquête – of u van plan bent met de PREM ziekenhuizen één of meerdere aandoeningen zelf te gaan meten. Tijden bijeenkomst 27 januari: inloop 9.30 uur, einde 12.00 uur. Locatie: Zorgverzekeraars Nederland, Sparrenheuvel 16, Zeist. Vertegenwoordigt u een ziekenhuis of ZBC, geen persoonlijke uitnodiging ontvangen en graag deze bijeenkomst bijwonen? Neem contact met ons op per e-mail: m.spoelstra@stichtingmiletus.nl.

Korte PREM Farmacie vervangt CQi

De farmacie meting van 2017 wordt met een PREMs-vragenlijst gemeten. Deze nieuwe, tri partite ontwikkelde, patiëntervaringenvragenlijst is goed uit de validatiemeting gekomen. De PREM Farmacie vragenlijst en werkinstructie zijn vanaf 23 december beschikbaar op www.patientervaringsmetingen.nl. De landelijke uitvraag loopt van 1 februari tot en met 15 mei 2017. Apotheken die willen deelnemen, moeten de meting laten uitvoeren door een CQi-geaccrediteerd of ISO 20252 of ISO 9001 gecertificeerd meetbureau. Deze dient ‘onderzoek en dataverzameling’ in de scope van hun certificaat te hebben en zich te houden aan de werkinstructie. De PREM Farmacie is bedoeld om de kwaliteit van farmaceutische zorg te meten vanuit het perspectief van de cliënt bij openbare apotheken. De vragenlijst bestaat uit 22 items, en is ontwikkeld door het tripartite veld (KNMP, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland), ondersteund door Miletus en met behulp van Argo en Significant. De korte vragenlijst komt tegemoet aan de uitdrukkelijke wens van het veld om een beperkte meetbelasting en gerichte verbeterinformatie.

Meetprogramma patiëntervaringen 2017 bekend

Meetkalender 2017
De afgelopen jaren heeft Stichting Miletus het zelf meten van patiëntervaringen door zorgverleners steeds meer gestimuleerd. In lijn met deze koers van de zorgverzekeraars vindt u in onze meetkalender 2017 de patiëntervaringsmetingen die worden uitgevoerd door het veld en waarvan een landelijke benchmark wordt opgesteld. Er is in dit geval sprake van een tripartite vastgestelde PREMs-vragenlijst met bijbehorende werkinstructie.

Zorgverzekeraars (ZN) maken afspraken met zorgverleners over het al dan niet vergoeden van eventuele benchmarks; altijd onder de voorwaarde dat daarvoor tri partite draagvlak is.

Zorgverzekeraars zetten ook in op de patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMs), daar waar deze gekoppeld zijn aan ‘Top 30’-aandoeningen. Deze zijn veelal verbonden aan kwaliteitsregistraties of aan concrete projecten die het gebruik van patiënt gerapporteerde uitkomsten in het zorgproces bevorderen.

De meetkalender 2017 sluit hiermee aan op de visie van zorgverzekeraars ‘Meer zorg in beeld’, de Top 30-aandoeningen en daarmee de behoefte in het veld. Wanneer er tri partite draagvlak is bij koepelorganisaties van patiënten, betrokken beroepsgroepen en zorgverzekeraars voor nieuwe patiëntervaringsmetingen, kan een voorstel hiertoe worden ingediend bij het Programma Kwaliteit van ZN. Aanmelden voor de patiëntervaringsmetingen die in de meetkalender van Stichting Miletus zijn opgenomen kan via een CQi-geaccrediteerd of ISO 9001/20252 gecertificeerd meetbureau.

Klik hier voor de meetkalender.
Klik hier voor de toelichting per generieke PREM-vragenlijst per aandoening.

Meer informatie: info@stichtingmiletus.nl.

Validatietraject vragenlijst PREM Ziekenhuizen in laatste fase

Onlangs werden de resultaten van de validatiemetingen (generiek en aandoeningspecifiek) van de PREM Ziekenhuizen opgeleverd. De resultaten zijn besproken met de  vertegenwoordigers van aanbieders, patiënten en verzekeraars. Er zijn enkele verbetervoorstellen gekomen, zowel methodologisch als ook inhoudelijk waarover eind dit jaar verder wordt gesproken. We hopen dat we daarmee de vragenlijst PREM Ziekenhuizen eind januari definitief kunnen maken. Ook is er dan meer duidelijkheid hoe er in 2017 gemeten en gebenchmarkt gaat worden.

17 ziekenhuizen/ZBC’s hebben aan de generieke validatiemeting deelgenomen. De meting is bij deze aanbieders ziekenhuisbreed uitgezet. Daarnaast hebben 7 ziekenhuizen/ZBC’s aan de aandoeningspecifieke meting meegedaan. Bij deze meting zijn de vragenlijsten voor 3 specifieke aandoeningen uitgezet:  een vervangende heup-/knieoperatie, staaroperatie en rughernia. Alle deelnemende ziekenhuizen zijn over hun resultaten geïnformeerd.

Meer informatie over de PREM Ziekenhuizen: Suzanne van der Meulen, e-mail s.van.der.meulen@stichtingmiletus.nl of telefoon 030 6988320.

Resultaten CQ-index Farmacie 2016

In de eerste maanden van dit jaar hebben ruim 1.600 apotheken bijna 800.000 patiënten uitgenodigd voor de landelijke patiëntervaringsmeting. Uiteindelijk zijn de resultaten van 225.364 patiënten uit 1.522 apotheken meegenomen in de ‘benchmark analyses’, een netto responspercentage van 26%. Voor de thema’s begrijpelijke informatieverstrekking, bejegening en privacy zijn de gemiddelde scores van 2016 nagenoeg gelijk gebleven aan die van 2015 en 2014 (respectievelijk 75%, 90% en 59%). Opvallend is de relatief lage gemiddelde score voor thema bevordering juist medicijngebruik’ in 2016 (16%), ook ten opzichte van de voorgaande jaren (25%). Hierbij moet worden opgemerkt dat er een aanpassing is geweest in de formulering van de onderliggende vragen bij dit thema en dat de routing van de vragenlijst in 2016 is veranderd ten opzichte van de routing van de vragenlijst in 2015. Inhoudelijk is deze daling in de gemiddelde score voor het thema ‘Bevorderen juist medicijngebruik’ niet goed te verklaren.

Van CQI naar PREM
Sinds eind 2015 houden KNMP,  Patiëntenfederatie Nederland en de zorgverzekeraars zich samen met Stichting Miletus intensief bezig met het ontwikkelingsproces van een vragenlijst CQi Farmacie naar een PREM Farmacie. Een PREM-vragenlijst bestaat uit 15 vragen naar ervaringen van de patiënt met de zorgverlening bij apotheken (los van eventuele routingvragen), een aanbevelingsvraag en rapportcijfer, 2 open vragen naar compliment en verbeterpunt, en achtergrondinformatie van de patiënt. Er is inmiddels een conceptlijst die deze maand bij een 30-tal apotheken wordt getest. We gaan er vanuit dat, wanneer het validatietraject volgens planning verloopt en de lijst in januari 2017 definitief wordt vastgesteld, de Farmacie-meting 2017 met deze nieuwe gevalideerde lijst wordt uitgezet.

Meetbureaus die in 2017 met de PREM-vragenlijst voor apotheken willen meten, kunnen voor informatie contact opnemen met Suzanne van der Meulen, email s.van.der.meulen@stichtingmiletus.nl of telefoon 030 6988320.

Patiëntervaringen bij behandeling borstkanker in 2015

Nazorg verbeterd
De gemiddelde scores van de patiëntervaringsmeting onder patiënten met borstkanker zijn op 1 thema na, in 2015 allemaal verbeterd. De sterkste verbetering is te zien in de nazorg, onderdeel van de CQI Mammacare kwaadaardig deel 2. Dit thema heeft nog steeds het grootste verbeterpotentieel. Het heeft de volgende vragen: “Kreeg u bij de afronding van de behandeling(en) in dit ziekenhuis informatie over eventuele klachten of gezondheidsproblemen waarop u moest letten?, Kreeg u bij de afronding van de behandeling(en) informatie over mogelijkheden van zorg rondom uw gevoelens? En “Wist u bij wie u in dit ziekenhuis terecht kon met vragen of problemen na afronding van de behandeling(en)?”.

graphic-borstkanker

Verbeterpunten
De zorg rondom patiënten met borstkanker kan nog  verbeterd worden door de afstemming en samenwerking te verbeteren. D.w.z. de afstemming op afspraken met andere zorgverleners en samenwerking met de huisarts. Verder valt op dat net als vorig jaar de vraag of patiënten binnen een kwartier na de afgesproken tijd geholpen worden een relatief lage score heeft (minder dan 70%). Er is een lichte verbetering te zien ten opzichte van vorig jaar, maar het aantal patiënten dat nooit of soms antwoordt varieert van 0% tot 58%. Ook bij de bereidheid te praten over fouten of zaken die naar de mening van de patiënt niet goed zijn gegaan is de score relatief laag (0% tot 33% antwoordt nooit/soms). Gemiddeld genomen is de score ten opzichte van vorig jaar wel licht verbeterd.

Lees meer

Fysiotherapeuten aan de slag met PREM Fysio

Afgelopen jaar is door Miletus intensief samengewerkt met Patiëntenfederatie Nederland, KNGF, Keurmerk Fysiotherapie, een aantal individuele praktijken, patiënten, zorgverzekeraars en ZN, om de (door)ontwikkeling van de CQI-lijst Fysio naar een PREM-vragenlijst voor de fysiotherapie door het Nivel te realiseren. De PREM Fysiotherapie brengt de door de patiënt ervaren kwaliteit van zorg van fysiotherapie in de eerste lijn in kaart. Deze korte vragenlijst is bedoeld om informatie te verzamelen over het contact met de fysiotherapeut, behandelplan en praktijkkenmerken. Daarna gevolgd door een algemene beoordeling en achtergrondvragen ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Ruim 50 praktijken hebben aan het ontwikkeltraject en de validatie van deze PREM deelgenomen. Op basis van de uitkomsten van de pilot is tri partite een definitieve PREM Fysio vastgesteld. Het is de intentie van betrokken partijen om in januari 2017 met de PREM Fysiotherapie vragenlijst van start te gaan.

Meer informatie over de PREM Fysio: Wendy Verhoeven, email w.verhoeven@stichtingmiletus.nl of telefoon 030 6988320.