Resultaten CQ-index Farmacie 2016

In de eerste maanden van dit jaar hebben ruim 1.600 apotheken bijna 800.000 patiënten uitgenodigd voor de landelijke patiëntervaringsmeting. Uiteindelijk zijn de resultaten van 225.364 patiënten uit 1.522 apotheken meegenomen in de ‘benchmark analyses’, een netto responspercentage van 26%. Voor de thema’s begrijpelijke informatieverstrekking, bejegening en privacy zijn de gemiddelde scores van 2016 nagenoeg gelijk gebleven aan die van 2015 en 2014 (respectievelijk 75%, 90% en 59%). Opvallend is de relatief lage gemiddelde score voor thema bevordering juist medicijngebruik’ in 2016 (16%), ook ten opzichte van de voorgaande jaren (25%). Hierbij moet worden opgemerkt dat er een aanpassing is geweest in de formulering van de onderliggende vragen bij dit thema en dat de routing van de vragenlijst in 2016 is veranderd ten opzichte van de routing van de vragenlijst in 2015. Inhoudelijk is deze daling in de gemiddelde score voor het thema ‘Bevorderen juist medicijngebruik’ niet goed te verklaren.

Van CQI naar PREM
Sinds eind 2015 houden KNMP,  Patiëntenfederatie Nederland en de zorgverzekeraars zich samen met Stichting Miletus intensief bezig met het ontwikkelingsproces van een vragenlijst CQi Farmacie naar een PREM Farmacie. Een PREM-vragenlijst bestaat uit 15 vragen naar ervaringen van de patiënt met de zorgverlening bij apotheken (los van eventuele routingvragen), een aanbevelingsvraag en rapportcijfer, 2 open vragen naar compliment en verbeterpunt, en achtergrondinformatie van de patiënt. Er is inmiddels een conceptlijst die deze maand bij een 30-tal apotheken wordt getest. We gaan er vanuit dat, wanneer het validatietraject volgens planning verloopt en de lijst in januari 2017 definitief wordt vastgesteld, de Farmacie-meting 2017 met deze nieuwe gevalideerde lijst wordt uitgezet.

Meetbureaus die in 2017 met de PREM-vragenlijst voor apotheken willen meten, kunnen voor informatie contact opnemen met Suzanne van der Meulen, email s.van.der.meulen@stichtingmiletus.nl of telefoon 030 6988320.

Fysiotherapeuten aan de slag met PREM Fysio

Afgelopen jaar is door Miletus intensief samengewerkt met Patiëntenfederatie Nederland, KNGF, Keurmerk Fysiotherapie, een aantal individuele praktijken, patiënten, zorgverzekeraars en ZN, om de (door)ontwikkeling van de CQI-lijst Fysio naar een PREM-vragenlijst voor de fysiotherapie door het Nivel te realiseren. De PREM Fysiotherapie brengt de door de patiënt ervaren kwaliteit van zorg van fysiotherapie in de eerste lijn in kaart. Deze korte vragenlijst is bedoeld om informatie te verzamelen over het contact met de fysiotherapeut, behandelplan en praktijkkenmerken. Daarna gevolgd door een algemene beoordeling en achtergrondvragen ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Ruim 50 praktijken hebben aan het ontwikkeltraject en de validatie van deze PREM deelgenomen. Op basis van de uitkomsten van de pilot is tri partite een definitieve PREM Fysio vastgesteld. Het is de intentie van betrokken partijen om in januari 2017 met de PREM Fysiotherapie vragenlijst van start te gaan.

Meer informatie over de PREM Fysio: Wendy Verhoeven, email w.verhoeven@stichtingmiletus.nl of telefoon 030 6988320.

Veel belangstelling pilot NBCA PROMs en PREMs

Meer dan dertig ziekenhuizen hebben zich inmiddels vrijwillig aangemeld voor deelname aan de pilot NBCA PROMs en PREMs. NBCA-deelnemende ziekenhuizen kunnen zich nog steeds voor deze ervaringsmeting aanmelden bij de DICA servicedesk. De eerste resultaten van deze pilot worden begin 2017 verwacht.

Meetbureaus

Naast Mediquest, PatientInvolved en Qualizorg is ook Vital Health een softwareleverancier die voldoet aan de kwaliteitscriteria en ambities van de Taskforce NBCA. Met de systemen van deze leveranciers is het mogelijk om geregistreerde PROMs te ontsluiten als spiegelinformatie in de spreekkamer én een registratie van PROMs te leveren die compatibel is met de bestaande NBCA-registratie voor het leveren van data voor landelijke benchmarking. Deze partijen zorgen ook voor opname van de PREM-module mammacare 2016 in de Borstkankermonitor van BVN i.s.m. Mediquest.

Neem voormeer informatie over deze meting contact op met Barbara Vriens via b.vriens@stichtingmiletus.nl of de DICA servicedesk viadica-servicedesk@mrdm.nl.

 

Vragen modulaire beloning CQ-index Farmacie 2016 Zilveren Kruis

Uw apotheek komt in aanmerking voor de modulaire beloning CQ-index Farmacie 2016 als uw apotheek in de landelijke benchmark tot de beste 60% behoort. Dit geldt alleen voor het thema ‘bevorderen juist medicijngebruik’.

Nieuwsbrief stichting Miletus december 2015

In dit nummer vindt u de volgende onderwerpen:

Voorwoord Caroline van Weert over registratie(last) patiëntervaringsmetingen
Ziekenhuis, vermijd informatie ‘gap’!
Meer zorg in beeld in eerste lijn met PREMs
Meten in 2016
Symposium #Durf te delen – 21 januari 2016

Presentatie ziekenhuizen bijeenkomst 25 november 2015

Hierbij treft u de presentatie aan die gehouden is op de bijeenkomst van 25 november voor ziekenhuizen en zbc’s.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Bedankt voor uw aanwezigheid.

Patiëntervaringen heup- en knievervangende operaties

Veel verschillen in patiëntenparticipatie onder ziekenhuizen
Stichting Miletus is december 2014 gestart met het uitvragen van patiëntervaringsmetingen bij Heup- en Knievervangende operaties (CQI en PROMs) onder ruim 13.000 patiënten. Meer dan 8.000 patiënten (63%), verdeeld over 69 ziekenhuizen en 6 zorgbehandelcentra’s hebben hun ervaringen gedeeld. De uitkomsten van de CQI-meting toont significante verschillen tussen aanbieders.

Landelijke meting patiëntervaringen Cataract operaties

Landelijke meting patiëntervaringen Cataract operaties

Stichting Miletus heeft dit jaar een landelijke CQI-meting uitgevoerd naar patiëntervaringen met Cataract oftewel staaroperaties. Patiënten hebben daarbij voor het eerst kunnen aangeven in hoeverre zij de mogelijkheid hebben ervaren te kunnen meebeslissen over hun zorg en behandelingen. Hiertoe dienen zij goed geïnformeerd te worden over verschillende behandelmogelijkheden voor hun klachten, de mogelijke consequenties en bijwerkingen van die behandelingen en de arts dient te informeren naar de mogelijke voorkeuren van de patiënt en daar zoveel mogelijk rekening mee te houden bij de planning van de behandeling en de zorg.

September 2014 – Nieuwsbericht CQ-Index meting Borstkanker 2014

Landelijke benchmark borstkanker opgesteld in samenwerking met BVN
In opdracht van Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) en stichting Miletus heeft Mediquest de landelijke benchmark borstkanker opgesteld. De uitkomsten zijn gebaseerd op de ervaringen met patiënten met die in de periode 2013 tot begin 2014 de uitslag van het diagnostisch onderzoek kregen (PA datum). De ervaringen zijn uitgevraagd met de CQi mammacare goedaardig of kwaadaardig deel I en II.

Miletus bericht 1500 apotheken over resultaten CQI Farmacie 2015

Zeist, 8 juli 2015 – Maar liefst 1500 apotheken hebben in 2015 deelgenomen aan de landelijke benchmark CQI Farmacie. Vandaag hebben al deze deelnemers de resultaten van hun individuele benchmark rapportage van stichting Miletus ontvangen. Deze zogenaamde Pickerrapportage bestaat uit een vergelijking van de scores van een afzonderlijke apotheek met de scores van alle apotheken in de onderzoekspopulatie, op themagemiddelden en overige relevante vragen uit de vragenlijst